Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis

Algemene informatie over de NVMG

 

Het Huishoudelijk reglement en het beleidsplan 2021-2024 van de NVMG kunt u als PDF downloaden op de pagina downloads.

 

In 2011 schreven de zittende hoogleraren medische geschiedenis E.S. Houwaart, M.J. van Lieburg, F.G. Huisman en H. Beukers gezamenlijk de notitie ‘Het vakgebied medische geschiedenis: waardevol, leerzaam en noodzakelijk‘. Ook deze notitie kunt u op de pagina downloads als PDF vinden.

Uitgaande van dit document is in 2014 een visiedocument gepresenteerd, waarin wordt beschreven hoe in Nederland het best aan de versterking van het onderwijs en onderzoek in de medische geschiedenis kan worden bijgedragen, in het bijzonder aan de UMC’s. Dit document is eveneens te vinden op de pagina downloads.

 

Privacyverklaring NVMG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese regelgeving en vervangt per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens. Elke onderneming, vereniging of organisatie die gegevens over klanten of andere personen vastlegt, moet in een privacyverklaring uitleggen wat met die gegevens wordt gedaan. Hieronder volgt de privacyverklaring van de NVMG,

 

1.     De NVMG verzamelt van de leden de volgende gegevens:
o   –  Naam
o   –  Adres
o   –  Woonplaats
o   –  e-mailadres
o   –  Telefoonnummer
o   –  Geboortedatum
o   –  Beroep/specialisatie/expertise.
Deze gegevens worden verzameld omdat dit nodig is om enerzijds de leden te informeren en te kunnen bereiken (in verband met activiteiten, de nieuwsbrief versturen, contributie innen), anderzijds om beleid te maken (hebben we genoeg aanwas van jongeren, welke interesses hebben de leden, welke expertise hebben we onder de leden, wat is de geografische spreiding).

 

2.     De ledenlijst met alle gegevens is alleen in te zien door de verenigingsfunctionarissen die deze gegevens nodig hebben, zoals de penningmeester, de secretaris en de door het bestuur gemachtigde medewerker(s) van de ledenadministratie. Gegevens worden niet aan anderen verstrekt, tenzij na afzonderlijke en expliciete toestemming van de desbetreffende perso(o)n(en).

 

3.     Het streven is dat de ledenlijst – met alle onder 1 beschreven gegevens, maar exclusief geboortedata – voor de leden is te raadplegen op een besloten gedeelte van de website van de NVMG. Leden krijgen dan toegang tot dat besloten gedeelte via een account met (regelmatig wisselend) wachtwoord.
Het besluit om het inzien van de ledenlijst door andere leden van de NVMG mogelijk te maken is genomen op verzoek van de leden tijdens de ledenvergadering. Het doel daarvan is dat leden contact met elkaar kunnen opnemen als zij bijvoorbeeld willen carpoolen naar een activiteit, in contact komen met medeleden in eigen stad of streek met wie zij de belangstelling voor medische geschiedenis delen, of als zij een medelid met een bepaalde specifieke expertise zoeken.

 

 Als leden in contact willen komen met één of meerdere medeleden, dan kunnen zij dat aangeven bij het secretariaat. Het secretariaat stuurt dan het verzoek tot contact door naar de desbetreffende perso(o)n(en).

 

4.     De gegevensdragers (laptop bijvoorbeeld), waarop de ledenlijst is opgeslagen, is goed beveiligd (met anti-virussoftware en wachtwoorden). Ook de e-mailadressen van de NVMG en die door functionarissen van de NVMG worden gebruikt zijn goed beveiligd met wachtwoorden. Dit is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van die computer en de desbetreffende functionarissen.
Bij een datalek (bijvoorbeeld een zoekgraakte USB stick of een gestolen of gehackte computer) is er meldplicht bij de autoriteit persoonsgegevens.

 

5.     Bewaartermijn van de gegevens: zo lang als de betrokkene lid van de NVMG is. Bij opzegging van een lidmaatschap worden alle gegevens van de betrokkene verwijderd als/zodra het desbetreffende lid aan alle financiële verplichtingen (contributie, kosten deelname aan activiteiten) heeft voldaan.

 

6.     Alle leden van de NVMG kunnen inzage krijgen in de gegevens die de NVMG van hen heeft vastgelegd en deze gegevens zullen op verzoek verwijderd worden.
Om lid van de NVMG te kunnen zijn en blijven moet de NVMG echter minimaal beschikken over naam, adres, woonplaats en e-mailadres (of telefoonnummer als het desbetreffende lid geen e-mailadres heeft).

 

7.     Alle leden zullen bij aanmelding voor het lidmaatschap akkoord moeten gaan met het vastleggen van hun gegevens in de administratie van de NVMG. Hiervoor dienen zij op het aanmeldformulier een hokje aan te kruisen, of in een e-mail expliciet toestemming voor de vastlegging van de gegevens moeten geven.

 

8.     Alle huidige leden (v.a. mei 2018) zal expliciet om deze toestemming (zoals bedoeld onder lid 7) worden gevraagd, via e-mail of via post (voor de leden zonder e- mailadres).

 

 

Illustratie verantwoording

Voor de afbeeldingen bij de vakgebieden en tijdvakken is veel gebruik gemaakt van de beeldbank van de Wellcome Collection: www.wellcomecollection.org

 

Waarbij op de volgende afbeeldingen van toepassing is:

(Genetica) Credit: Wessex Reg. Genetics Centre , 

(celbiologie en histologie) Credit: Royal Veterinary College

(Biochemie en laboratoriumgeneeskunde) Credit: Science Museum, London

(KNO) Credit: Kate Whitley

(Immunologie} Credit: Kevin Mackenzie, University of Aberdeen

(21e eeuw) Credit: Tom Turmezei, Ken Poole and Graham Treece, University of Cambridge

 

De NVMG heeft getracht alle rechthebbenden van illustraties te achterhalen. Mochten personen of instanties desondanks van mening zijn dat rechten niet zijn gehonoreerd, dan kunnen zij contact opnemen met de webredacteur van de NVMG op mailadres [email protected]