Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis

Herziening prijzenbeleid Stichting Historiae Medicinae en uitnodiging indienen masterscripties

17 februari 2022, door webredactie NVMG
1
/
1

Najaar 2021 heeft het bestuur van de stichting Historia Medicinae in overleg met het bestuur van de stichting Pieter van Foreest besloten haar prijzenbeleid te herzien. Om een aantal redenen is besloten om bij het toekennen van prijzen het vizier vooral te richten op jonge onderzoekers, dwz studenten, promovendi en post docs. Het toekennen van een prijs aan onderzoekers in een vroege fase van hun ontwikkeling kan hen immers stimuleren in het kiezen voor en voortzetten van onderzoek in de medische geschiedenis en bevordert als zodanig indirect dus ook belangstelling voor en kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek in dit domein. Aangezien de stichting Historia Medicinae met het toekennen van prijzen vooral het onderzoek in Nederland wil stimuleren is besloten om prijzen bij voorkeur toe te kennen aan hen die het te honoreren onderzoek in Nederland hebben uitgevoerd, ongeacht uit welk land zij zelf afkomstig zijn.

 

Besloten is om het prijzenbeleid van de stichting Historia Medicinae als volgt aan te passen:

 

1.

De instelling van een SHM-masterscriptieprijs. Dit wordt een tweejaarlijkse prijs als erkenning van en waardering voor een masterscriptie op het gebied van de medische geschiedenis, dat wil zeggende geschiedschrijving van gezondheid, ziekte, geneeskunde, medische wetenschappen en gezondheidszorg. Deze prijs zal worden uitgereikt over een voorgaande periode van twee jaar en omvat een bedrag van € 1.000,- en een oorkonde. De prijs zal voor de eerste keer worden uitgereikt tijdens de vergadering van de werkgroep History, Health & Healing in het najaar van 2022. Voorstellen daartoe kunnen bij de secretaris van de stichting Historia Medicinae uiterlijk 1 juli 2022 worden ingediend, bij voorkeur digitaal. Voor de criteria voor toekenning van de prijs zie de betreffende pagina op deze website;

 

2.

De vijfjaarlijkse Gerrit Arie Lindeboomprijs wordt gesplitst in een tweejaarlijkse Lindeboomprijs voor een publicatie op het gebied van medische geschiedenis over de voorgaande vier jaren en een tweejaarlijkse Lindeboomprijs voor een proefschrift op het gebied van medische geschiedenis over de voorgaande vier jaar. Deze prijzen zullen tweejaarlijks alternerend worden uitgereikt prijs en omvatten een bedrag van € 2.500,- en een oorkonde. De Gerrit Arie Lindeboomprijs voor een publicatie zal voor de eerste keer worden uitgereikt in het najaar van 2023, de Gerrit Arie Lindeboomprijs voor een proefschrift najaar 2025. Uitnodigingen voor het indienen van voordrachten zullen tijdig op deze website en de websites van voor onderzoek van medische geschiedenis relevante websites worden aangekondigd;

 

3.

De Pieter van Foreest Student Prize die tweejaarlijks tijdens de EAHMH-conferentie wordt uitgereikt wordt gecontinueerd. De voorwaarde dat de prijswinnaar lid moet zijn van de EAHMH komt te vervallen;

 

4.

De stichting Historia Medicinae zal in 2023 haar bijdrage aan de EAHMH-book award beëindigen;

 

5.

De criteria voor toekenning Gerrit Arie Lindeboompenning aan personen die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt op het terrein van de Medische Geschiedenis blijven ongewijzigd. Zoals voorheen zal deze penning worden uitgereikt wanneer relevant geacht door het bestuur van de stichting Historia Medicinae.

 

 

Het geldbedrag verbonden aan de Gerrit Arie Lindeboomprijzen wordt beschikbaar gesteld door de Stichting Pieter van Foreest. Deze stichting is ook door Lindeboom opgericht en richt zich vooral op ondersteuning van beschouwelijke vakken als ethiek, filosofie en geschiedenis, alsmede domeinen in de zorg die niet vergoed worden uit de reguliere middelen. Binnen deze doelstelling stelt de Stichting Pieter van Foreest, naast ondersteuning van de Gerrit Arie Lindeboomprijzen, tweejaarlijks een wetenschapsprijs beschikbaar aan onderzoekers op het gebied van de medische humaniora en publiekscommunicatie van geneeskunde, volksgezondheid en zorg.

 

Hier vind u het reglement op de SHM-masterscriptie

 

Voor meer informatie: https://www.historiamedicinae.nl

1
/
1
Gerrit Arie Lindeboom